Doç. Dr. Pelin Pınar GİRİTLİOĞLU

Konu Başlığı: Sürdürülebilirliğin Bir Ön Koşutu Olarak Kentsel Dirençlilik ve

Kendi Kendine Yeten Kentler

Doç. Dr. Pelin Pınar GİRİTLİOĞLU

1968 İstanbul doğumlu, Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü mezunu olan Pelin Pınar Giritlioğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi- Mimarlık
Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Programında yüksek lisans ve İstanbul Teknik
Üniversitesi- Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Şehir Planlama
Programında doktora yapmıştır. 1992 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunlar Anabilim
Dalı’nda görev yapmaktadır. 2005 yılında yardımcı doçent ve 2010 yılında doçent olmuştur.
İstanbul Üniversitesi’ndeki akademik görevlerinin yanı sıra 1998-2009 yılları arasında
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinde yönetim kurulu üyeliği yapmış, 2000
yılından itibaren, 2. başkanlık ve başkanlık görevleri üstlenmiştir. 2018 yılında yeniden
TMMOB Şehir Plancıları Odası Istanbul Şubesi ve Genel Merkez yönetim kurulu üyeliğine
seçilmiştir ve halen İstanbul Şube 2. Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2010 – 2014 yılları
arasında TMMOB Şehir Plancıları Odası Onur kurulu üyeliğini sürdürmüştür. 2010 yılından
bu yana İBB Tarihi Yarımada Alan Başkanlığı’nda, Oda temsilcisi olarak Eşgüdüm ve
Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
Kentsel Yenileme adlı iki baskı yapmış bir kitabı ve İçtihatlı İmar Mevzuatı adlı ortak
editörlük yaptığı bir kitabı, yayına hazırladığı 12 ayrı kitap ve bilimsel dergilerde
yayımlanmış çok sayıda ulusal ve uluslarararası makaleleri bulunmaktadır.
“Kentsel dönüşüm”, “kentsel yenileme”, “imar hukuku” ve “kentsel suç” konularında teorik
ve uygulamalı çalışmalarını sürdürmektedir.